سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

سهامداران شکایت کنند و سریعا سود خود را دریافت کنند

عدم پرداخت سود نقدی تصویب شده در مجمع در موعد قانونی و طبق برنامه زمانبندی شده و از طرفی عدم پرداخت بعد از مهلت 8 ماهه قانون تجارت و از طرفی عدم اقدام جدی از طرف سازمان بورس در برخورد با این تخلفات و

ادامه خبر

یادداشت؛ سهامداران بورسی در پیچ و خم دریافت "سود نقدی"

یادداشت؛ سهامداران بورسی در پیچ و خم دریافت "سود نقدی"

بارها و بارها از طریق نشریات مختلف به موضوع پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت­ها پرداخته شده است، اما ظاهرا مدیران برخی از ناشران دیواری کوتاه تر از سهامداران پیدا نمی کنند و هر زمان شرکت به کوچک ترین

ادامه خبر

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه