عرضه اولیه دیگر در راه است

عرضه اولیه دیگر در راه است

شرکت دارویی برکت اولین سهم بورسی به روش بوک بیلدینگ است که به نسبت سهم های فرابورسی بزرگتر بوده و قرار است فردا یکشنبه 17 بهمن در بازار دوم بورس 10 درصد از سهام آن، به میزان 340میلیون سهم عرضه گردد.

ادامه خبر

بازار سهام تحت تاثیر بازگشایی بزرگان

بازار سهام تحت تاثیر بازگشایی بزرگان

وتجارت ازگروه بانکی ها امروز باز هم خبر ساز شد. نکته جالب معاملات امروز وتجارت در این است که در زمان 30 دقیقه ای بعد از بازگشایی تا انتهای بازار بیشترین حجم معاملات امروز را به نام خود ثبت کرد . و هم

ادامه خبر

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه