اهالی بازار سرمایه در حالی اولین روز از هفته (18 دی) خود را شروع کرده اند که شاهد بازگشایی نمادهای مطرح و پرحرف و حدیث هفته های قبل بودند.نماد خساپا که چند روز قبل بعد از ماه­ها بسته بودن با حدود 30 درصد منفی بازگشایی شد و جهت مجمع اواخر هفته قبل متوقف گردید امروز با فشار عرضه بازگشایی شد. از سویی دیگر خکاوه نیز امروز با 22% درصد کاهش به تابلوی معاملات برگشت که این دو بازگشایی باعث فشار فروش بیشتری بر این گروه شد.

بازگشایی دو نماد غاذر و تکشا نیز جالب بود با صف خرید و با تقاضای بالا به کارخود پایان داد.

در روزی که 989 میلیون و 177 هزار سهم در 59 هزار و 358 نوبت معاملاتی داد و ستد شد ارزش معاملات به 1 میلیون و 337 هزار و 131 میلیون ریال رسید. و ارزش بازار را به 3 میلیون و 316 هزار و 913 میلیارد ریال رساند.

این در حالی است نمادهای امین یکم و پارند و غاذر  به ترتیب با 39 میلیارد و 617 میلیون ریال و 22 میلیارد 142 میلیون ریال و 16 میلیارد و 356 میلیون ریال در صدر صف خرید و نمادهای مسبز9711، پارند و صگستر963 به ترتیب با 66 میلیارد و999 میلیون ریال و 22 میلیارد و 160 میلیون ریال و 10 میلیارد و 50 میلیون ریال صف فروش را تشکیل دادند.

افزون بر این بیشترین افزایش قیمت را نمادهای غاذر لا 16/45درصد و لخزر با 5 درصد و غمهرا با 4/98 درصد داشتند و از طرف دیگر نمادهای تکشا با 13/54 درصد و کسرام با 4/99 درصد بیشترین کاهش قیمت را به خود اختصاص دادند.

و در آخر شاخص کل امروز با افت 163 واحدی در محدوده 78.826 واحد  به کارخود پایان داد.

خلاصه معاملات امروز : بورس در یک نگاه 18/10/1395

شاخص كل بورس : 78,826 (163-) واحد،

حجم معاملات بورس به استثناء معاملات بلوکی : 986 میلیون سهم،

ارزش معاملات بورس : 127 ميليارد تومان،

ارزش بازار بورس : 331 هزار میلیارد تومان،

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص بورس : فخوز ، جم،

بیشترین تاثیر منفی در شاخص بورس : خساپا ، خودرو ، فارس ، تاپیکو ، وغدیر،

تعداد نمادهای مثبت : 91

تعداد نمادهای منفی : 172

تعداد نمادهای بدون تغییر : 14

بیش از 62% از نمادهای بورسی امروز را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند.

خلاصه معاملات امروز : فرابورس در یک نگاه 18/10/1395

شاخص كل فرابورس : 837 (8 واحد کاهش)

حجم معاملات فرابورس به استثناء معاملات بلوکی 64 میلیون سهم،

ارزش معاملات فرابورس : 21.5 ميليارد تومان،

ارزش بازار فرابورس : 51 هزار میلیارد تومان،

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص فرابورس : هرمز ، شراز ، ذوب،

بیشترین تاثیر منفی در شاخص فرابورس : مارون ، میدکو ، زاگرس ، شاوان،

تعداد نمادهای مثبت : 26

تعداد نمادهای منفی : 52

تعداد نمادهای بدون تغییر : 0

بیش از 66% از نمادهای فرابورسی امروز را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند.

1395/10/18-14:30
تاوتالار

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه