با توجه به بررسی صورت گرفته در بخش بنیادي و بخش فنی، حساسیت سود این شرکت براثر نوسانات نرخ جهانی فلزات شدید می باشد. البته با توجه به تغییرات نرخ جهانی در این مدت به لحاظ بنیادي شاهد تغییر بااهمیت سود خواهیم بود ولی به لحاظ قیمتی با توجه به رشد قیمتی در یک سال گذشته ک شاهد آن بودیم میتوان گفت که این شرکت بسیاري از راه خود را (قیمتی) که براثر رشد فلزات جهانی اتفاق افتاده تاکنون پیشخور کرده است و ادامه رشد در محدوده فعلی بهآرامی طی خواهد شد. البته چنان چه نرخ فلز مس جهانی برخلاف تصور از سطوح گفته شده عبور نماید یا این سهم از محدوده فعلی قیمتی اصلاح مطلوبی انجام دهد مجدد قابلبررسی بهمنظور خرید خواهد بود. از دیگر پیشنهاد جذاب براي این سهم میتوان به صدور یا خرید اختیار معامله سهم اشاره نمود.متن کامل این تحلیل بنیادی را در لینک زیر مطالعه نمایید:

http://www.tavtalar.com/content/file/images/tahlil/55.pdf

1395/10/13-20:29
تاوتالار

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه