رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس آن بسته جامع حمایت از قوانین تجاری سازی علم و تقویت مجموعه های دانش بنیان در آن پیش بینی شده است.


محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس گفت: به جوایز صادراتی شرکت های دانش بنیان از این پس ویژه تر از گذشته نگاه خواهد شد.

همچنین پورابراهیمی ضمن مثبت خواندن وجود بورس ایده در کشور گفت: این حرکت امروز آغازی بر یک حرکت بزرگ در اقتصاد ما شده است چرا که کشوری موفق است که بر پایه علم ایستاده باشد.

پور ابراهیمی با اشاره به حرکت ایجاد شده در رشد شرکت های دانش بنیان؛ جنبش دانش نرم افزاری در کشوری همچون هند را شبیه به شرکت های دانش بنیان در کشور دانست و گفت: امروز یکی از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان است که این مسیر از بازار سرمایه می گذرد.

پورابراهیمی از تشکیل یک کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان در مجلس خبر داد تا بتوان از این حوزه متناسب با نیازهای جامعه امروز حمایت کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس آن بسته جامع حمایت از قوانین تجاری سازی علم و تقویت مجموعه های دانش بنیان در آن پیش بینی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)،  محمدرضا پور ابراهیمی با بیان این مطلب در مراسم رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس گفت: به جوایز صادراتی شرکت های دانش بنیان از این پس ویژه تر از گذشته نگاه  خواهد شد.

وی با اشاره به موضوع بورس ایده گفت: این حرکت امروز آغازی بر یک حرکت بزرگ در اقتصاد ما شده است چرا که کشوری موفق است که بر پایه علم ایستاده باشد.

پور ابراهیمی جنبش دانش نرم افزاری در کشوری همچون هند را شبیه به شرکت های دانش بنیان در کشور دانست و گفت: امروز یکی از محورهای اصلی در برنامه ششم توسعه افزایش ظرفیت اقتصاد دانش بنیان است که این مسیر از بازار سرمایه می گذرد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت سابق خود در صندوق حمایت از پژوهشگران گفت: امروز نیز در مجلس یک کمیته تخصصی اقتصاد دانش بنیان راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم از این حوزه متناسب با نیازهای جامعه امروز حمایت کنیم.

1395/10/7-13:59
تاوتالار

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه