به گزارش تاوتالار خلاصه گزارشات شرکت های بورسی و فرابورسی منتشر شده در سامانه کدال دیروز 16 آذر به شرح ذیل می باشد: 
کیسون
شرکت کیسون براساس عملکرد واقعی 6 ماهه مبلغ 288 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده است و به ازای هر سهم  75 ریال سود شناسایی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 257% رشد داشته است.


فولای
این شرکت براساس عملکرد واقعی 6  ماهه 32% سود هر سهم را پوشش داده است و به ازای هر سهم 99 ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش حسابرسی نشده 10% رشد داشته است.


آسیا
سود هر سهم گزارش قبل: 156 ریال
سود هرسهم گزارش جدید: 155 ریال
درصد تغییر: 1% تعدیل منفی
پوشش 6 ماهه 57% مبلغ 88 ریال

پارسیان
به ازای هر سهم 223 ریال سود محقق کرده است نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده 1% افزایش داشته است.
عملکرد6 ماهه را 33% پوشش داده است.خنصیر
پیش بینی درآمد جدید منتشر شد که سود سهم بدون تغییر نسبت به گزارش قبل بوده است و
پوشش 6 ماهه 43% مبلغ 232 ریالآینده
براساس عملکرد  6 ماهه  مبلغ 167 میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرد. به عبارتی به ازای هر سهم 402 ریال زیان شناسایی کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل 76% افزایش داشته است. 

شتهران
به ازای هر سهم 2,340 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27% رشد داشته است. این شرکت براساس عملکرد  9 ماهه  99% پوشش داده است.

کطبس
پیش بینی درآمد هر سهم، بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
پوشش 6 ماهه 55% مبلغ 45 ریال


سشمال 
سود هر سهم گزارش قبل: 174 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 264 ریال
درصد تغییر: 52% تعدیل مثبت
پوشش 6 ماهه 56% مبلغ 147 ریال

 

قاروم
سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 500 ریال در مجمع عمومی عادی تصویب شد.


خاذین
29% درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی...

 

پارسیان 
مجمع با افزایش سرمایه 50%  از محل مطالبات وآورده نقدی وازمحل اندوخته دراختیارهیئت مدیره موافقت نمود.

غشهداب 
 افزایش سرمایۀ شرکت از محل سود انباشته  در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

 

پسهند
افزایش سرمایۀ شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی و از محل سود انباشته  در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است

1395/9/17-16:36
تاوتالار

گزارش روز

در حالی که بازار سرمایه تخصصی ترین بازار سرمایه گذاری در کشور است اما همیشه گرفتار این رفتار پوپولیستی بوده است که مدیران آن می خواهند در هر شرایطی شاخص کل را سبز نشان دهند تا بگویند "همه چی آرومه..."

عضویت در خبرنامه