آیفکس شاخص تغییرات قیمت و بازده نقدی فرابورس ایران است. محاسبه شاخص قيمت و بازده نقدي (شاخص كل) فرابورس ايران با ورود اولين شركت پذيرفته شده در صنعت محصولات كاني غير فلزي (شركت بازرگاني و توليدي مرجان كار – نماد كمرجان) در روز ششم مهرماه سال ۱۳۸۸ با عدد پايه ۱۰۰ آغاز شد.


فرمول شاخص كل شركت فرابورس (آیفکس) همانند شاخص قيمت و بازده نقدي شركت بورس اوراق بهادار است.

شاخص كل (قيمت و بازده نقدي) فرابورس ايران همه شركت هاي پذيرفته شده در بازار اول و دوم اين شركت را در بر مي گيرد و در صورتي كه نماد شركت بسته شود يا براي مدتي معامله نشود، قيمت آخرين معامله آن در شاخص لحاظ مي شود.
بنابراين تعداد سهام منتشره شركت ها معيار وزن دهي در شاخص مزبور است كه اين امر منجر به تاثير بيشتر شركت هاي بزرگ در شاخص مي شود. از طرف ديگر اين شاخص نمايانگر روند عمومي قيمت در ميان شركت هاي مورد بررسي است و از تغييرات قيمت نيز متاثر مي شود. اين در حالي است كه بازده نقدي پرداختي شركت ها(DPS)، باعث تعديل پايه شاخص فوق مي شود و به نوعي بازده نقدي پرداختي شركت ها در شاخص لحاظ مي شود.رررر

1395/8/28-11:3
تاوتالار

گزارش روز

امروز بار دیگر در انتهای بازار به یکباره شاخص منفی به شاخص مثبت تبدیل شد و این کار به کمک معاملات مثبت در نمادهای فخوز، فخاس و شپدیس انجام شد. بطوریکه شاخص کل در نهایت با رشد اندک 11 واحدی به رقم 79218 واحد دست یافت. بیشترین تاثیر منفی نیز از طرف نمادهای خودرو و بترانس بر شاخص کل ایجاد شده است.

عضویت در خبرنامه