شرکت صنایع شیمیایی فارس با نماد شفارس در بازار دوم بورس معامله می شود. محصول این شرکت رنگ رزین و پودر می باشد که مقدار و مبلغ فروش در عملکرد شش ماهه 95 به ترتیب رشد 27 و 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

این شرکت با سرمایه 629 میلیارد ریال در آخرین پیش بینی، سود هر سهم سال مالی 95 را مبلغ 59 ریال اعلام کرد که در عملکرد شش ماهه ابتدای سال 28 ریال، معادل 47 درصد را محقق کرده است.

در تحلیل تکنیکی زیر روند قیمتی سهم بررسی شده است:

تحلیل تکنیکال شفارش

در بررسی کوتاه مدت نماد شفارس همانطور مشاهده می­کنیم این سهم از حوالی اسفندماه 94 وارو فاز اصلاح قیمتی شده است. این اصلاح تا محدوده 1300 ریال ادامه داشته است. اما بعد از شکل گیری واگرایی در آن محدوده مدتی است که سهم با رشد قیمت از آن محدوده حمایتی فاصله گرفته است.

با توجه به محدوده الگوی شارک نشان داده شده در شکل زیر، انتظار می رود با تثبیت قیمت در بالای 1600 ریال حرکت به سمت هدف قیمت 2000 ریال شکل گرفته است.

لازم به ذکر است که این سهم پس از رسیدن به محدوده ذکر شده چنان چه بتواند از محدوده 2000 ریال تثبیت شده و عبور نماید، هدف های بعدی سهم 2400 و 2700 ریال خواهد بود.

1395/8/16
علی اصغر عبدالرحیمیان، دانشجوی دکترای مدیریت مالی

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه