شرکت ریل سیر کوثر با نماد "حسیر" به عنوان هفتاد و نهمین شرکت در بازار دوم معاملات فرابورس درج شده است. این شرکت که در 10 مهرماه سال جاری نزد سازمان بورس و در گروه شرکت های حمل و نقلی ثبت شده بود، امروز و با کامل شدن شرایط پذیرش نماد آن در فرابورس درج و آماده عرضه اولیه شد.

شرکت "ریل سیر کوثر" در سال 82 با موضوع خرید واگن های مسافری و باری از داخل و خارج کشور و استفاده از آن در ناوگان ریلی کشور، راهبری واگن های مسافری و باری، تعمیر و نگهداری واگن های مسافری باری، ایجاد تعمیرگاه های مجهز در این رابطه و خرید و سفارش قطعات یدکی و ابزارآلات در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در ترکیب سهامداری این شرکت 6 سهامدار حقیقی حضور دارند. همچنین شرکت طلوع تجارت خلیج فارس با 16.8 درصد ، تنها سهامدار حقوقی آن است.

ریل سیر کوثر با دارا بودن 27 واگن درجه یک و 12 واگن مسافری و 134 واگن باری، 2.5 درصد سهم بازار را در اختیار دارد.  سرمایه اسمی این شرکت 47 میلیارد تومان است که سود هر سهم سال 94 را 130 ریال اعلام کرده است.

1395/8/8

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه