به گزارش تاو تالار، براساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 95 به عدد 248.0 رسید که نسبت به ماه پیش 0.4 درصد افزایش یافت. 
همچنین شاخص یادشده در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 9.3 درصد افزایش داشته است. 
 
براساس این گزارش، نرخ تورم در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 0.4 درصد، «دخانیات» 0.1 درصد و «تفریح و امور فرهنگی» 0.6 درصد نسبت به ماه پیش (شهریور) کاهش داشته و در گروه «ارتباطات» صفر بوده است. 
همچنین نرخ تورم در گروه «پوشاک و کفش» یک درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 0.5 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 0.6 درصد، «بهداشت و درمان» 0.6 درصد، «حمل و نقل» 0.5 درصد، «تحصیل» 7.8 درصد، «رستوران و هتل» 0.8 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 0.3 درصد در مهرماه نسبت به شهریور گذشته رشد داشته است. 
 
همچنین براساس این گزارش تغییرات سالانه  نرخ تورم در مهرماه امسال در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 9.5 درصد، «دخانیات» 10.2 درصد، «پوشاک و کفش» 6.3 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 9 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 4.9 درصد، «بهداشت و درمان» 17.5 درصد، «حمل و نقل» 7.4 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 10.4 درصد، «تحصیل» 11.3درصد، «رستوران و هتل» 9 درصد و «کالا و خدمات متفرقه» 9.9 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

1395/8/7

گزارش روز

بـازار سهام در روز چهارشنبه 11 اسفندماه در اکثـر گـروه هـا، بخصـوص گـروه هـا و نمادهـای بـزرگ بـا مـوج جدیـدی از عرضـه هـای حقوقی بـه دلیـل نزدیکـی بـه اواخـر سـال همـراه بـود. در پایــان معامـلـات امــروز شــاخص کل متاثــر از معامــات منفــی نمادهــای فملــی و فــارس بــا افــت حــدود 127 واحــدی بــه ارتفــاع 77475 واحد رســید

عضویت در خبرنامه